Dnes je pondelok, 24. jn 2024
oslavuje Jn - Posla pohadnicu
 
Pomoc Napte nm
blogy - najtanejie prspevky najnovie  |  zaloi blog  |  prida prspevok
Kvli omu vlastne existuje vesmr a my v om?


ijeme tak rchlo, e mnoh si nikdy nenjdu chvu asu, aby sa v kude pozreli von z okna a poloili si otzku: Na o to tu vetko okolo ns vlastne je? Ak to m zmysel? Ak m zmysel, e jestvuje vesmr? Ak m zmysel, e jestvuje planta Zem? Ak m zmysel, e jestvuj udia? Ak m zmysel existencia rastln a zvierat? Ak to vetko m el a k omu to sli?

U len poloenie si tchto otzok je nesmierne dleit, pretoe je zaiatkom prebudenia loveka zo spnku nevedomosti. A nesmierne zsadn a maximlne dleit je aj sprvna odpove na ne, pretoe nevedommu udskmu ivochovi ukazuje cestu k plnmu uvedomen
... pokraovanie lnku

smilan, 2020-02-24 18:42:49 | Diskusia: 0 prspevkov
Amalgmov alebo biele zubn vplne?Mnoh udia sa dnes stretvaj s dvomi nzormi ohadom zubnch vpln. Jedni sa priklaj k stanovisku, e amalgm je dobr, osveden, a e sa pod nm menej kazia zuby.

Druh postoj hovor o tom, e sasou zmesi amalgmu s jedovat ltky, ako naprklad ortu a olovo a tie do tela nepatria.

Sme teda medzi dvoma nzormi a teraz ak je pravda?

Nechcem sa tu stava do role, e prichdzam so 100% odhalenm vetkch dvodov, ale verm, e pohad z tejto strany, ktor je tu popsan mnohch ud ete nenapadol, a e me by impulzom pre vysvetlenie preo jednmu amalgm me ukodi a preo u druhho sa ve
... pokraovanie lnku

smilan, 2011-10-24 10:22:18 | Diskusia: 0 prspevkov
In a zvltny pohad na sexualitu

Nedvno som sa stretol s vemi zaujmavm textom, tkajcim sa udskej sexuality, ktor predostiera plne in rozmery a dimenzie. I ma samotnho priviedol k hlbiemu zamysleniu sa nad touto problematikou, na zklade oho vznikol tento lnok.

Spomnan text bol pomerne krtky a tu je jeho von pretlmoenie:

Keby ste sa vzjomne telesne nespjali tak asto, ako je to dnes zvykom, ale iba obas a to radej menej ako viac, nevyskytoval by sa medzi vami ani jedin, ktor by nebol minimlne jasnovidcom.

Takmto spsobom a v takomto mnostve, ako je to vak dnes vo veobecnosti zvykom, premrhvaj i
... pokraovanie lnku

smilan, 2015-04-27 16:21:22 | Diskusia: 0 prspevkov
Ako njs ist Pravdu?ist Pravda! Toto slovn spojenie hovor o jednom najzkladnejch atribtov, prostrednctvom ktorho sa je mon dopracova k istej Pravde. Je nm istota! Naa vntorn istota! istota mylienok a citov! Jedine prostrednctvom nej mono toti vytvori rovnorod most smerom k istej Pravde! Ide tu o jednoduch Zkonitos, spovajcu v princpe, e iba rovnak je pritiahnut k rovnakmu.

Ak nenaplnme tento zkladn predpoklad a naa tba po Pravde nie je naozaj istou, ak sa o vntorn istotu ani len trochu nesname a po nej netime, potom bude to, k omu sa na zklade takhoto nedokonalho hadania dopracuj
... pokraovanie lnku

smilan, 2010-10-14 17:23:11 | Diskusia: 0 prspevkov
Ume sa poznva Boiu re!


Povinnosou a ivotnou nevyhnutnosou kadho dieaa je naui sa re svojich rodiov. Diea, ktor to nedoke m vemi ak ivot a nie je schopn zaradi sa do normlneho fungovania spolonosti.

Presne rovnakm spsobom vak mono vnma i dospelho loveka, ktor zostva po cel svoj ivot dieaom toho stvorenia. Toho stvorenia, ktor sa mu prihovra jasnou a zrozumitenou materinskou reou svojich zkonitost.

Ak vak hovorme o stvoren, nemono sa samozrejme nezmieni o jeho Tvorcovi, prebvajcom vysoko nad svojim dielom. Aby mohlo stvorenie bezchybne samoinne fungova, podriadil Tvorca jeho chod
... pokraovanie lnku

smilan, 2014-12-30 16:51:30 | Diskusia: 0 prspevkov
novie prspevky | starie prspevky
Nick:
Heslo:
Zabudnut heslo | Registrcia

najnov blogeri
Rajdicka
Tak jsme to tvrtfinle s USA zvldli. Jup. To mm radost. koda e jste se taky nedostali do tv ...
Poet prspevkov: 1
pksch
http://www.facebook.com/pages/B%C3%A1sne-%C3%9Avahy-My%C5%A1lienky/191313684242115
Poet prspevkov: 2
Lucia

Poet prspevkov: 25
Dalila
tvri sa ditne a pritom si tak ako strviten cez aldok a vnmam ...
Poet prspevkov: 1
Sandy
ena mnohch tvr, kto nezail, nepochop... Cel blog je prevane o mne. A ak nie je psan o ...
Poet prspevkov: 2

al blogeri